قورباغه _ شنای قورباغه _ شنا _ آموزش شنا _ آموزش شنا _ زیرآبی _حبس نفس _آب


شنای قورباغه پا و سایر اندامها را درگیر کرده و همچنین شش ها را نیز بهبود می. بخشد

 ویدیوهای پیشنهادی