ساخت تله موش ، برای شکار زندهٔ موش ها !.


توی ویدئو هم آوردم که هرکی چندشش میشه ، ساخت تله موش رو ، فراموش کنه ، و قسمتی از انیمیشن تام و جری رو ببینه ! . نگین که نگفتی ! .

 ویدیوهای پیشنهادی