«منطقة هورامان» شمالی العراق


[مستند معرّفی هورامان عراق به زبان عربی] منطقة هورامان شمالی العراق؛ (صناعات یدویة قدیمة مازالت فی هورامان) - «هورامان» عبارة عن مجموعة من القری الکردیة نصفها بالعراق و الآخر بإیران!

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها