بستن جاده توسط غاز ها


یک خانواده غاز خیابانی را در دانمارک بستند و پلیس دانمارکی از این حیوانات حمایت کرد !

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها