اول یه چیز خوب بده به جوان !بعد یه چیز بد رو ازش بگیر..


ازاستادرائفی پور= سبک زندگی=قائم شهر=92 جنگ نرم, دجال ماهواره, تهاجم وشبیخون وناتوی فرهنگی, جوان, !بعد, بگیر..