زمین خواری به سبک اصلاحات


اخیرا اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه در ملک متعلق به همسر عبدالله نوری تخلفات متعددی ازجمله اضافه بنا انجام شده است. در ماجرای واگذاری کارخانه دولتی رشت الکتریک هم واگذاری رانتی این کارخانه را شاهد بودیم

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها