کلیپ پیاده روی اربعین و ظهور امام زمان


ما به انتظار تو روان شدیم ... پیش از این سالها به انتظارت نشسته بودیم پیش از آنکه بدانیم منتظر «ماندن» و «نشستن» در زبان آب ها فعل انتظار نمی سازد! ... پیش از اینکه بسوی ظهور تو روان شویم ....

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها