تقدیمی به بانو فرزانه خجندی از اعظم خجسته


تقدیم به : بانو فرزانه خجندی ، شاعر بزرگمهر پارسی شاعر : استاد اعظم خجسته شاعر بزرگوار تاجیکستان صدا : قاسم ساروی

 ویدیوهای پیشنهادی