پر کشیدن کودک هوادار،در سایه بی تدبیری و بی خیالی


داستان،داستان عماد صفی‌یاری،کودک شش ساله ای است که دوشنبه شب در اتفاقی بسیار تلخ دچار برق گرفتگی شد و از دنیا رفت.سوال های بسیار زیادی در اذهان هست که چرا،و به چه دلیل باید این اتفاق در سایه بی تدبیری و بی خیالی مسئولین مربوط رخ بدهد که خیلی ساده،فرزند یک خانواده جلوی چشم آنها پر پر شود...

 ویدیوهای پیشنهادی