میگویم بیا بی خیال عشق شویم


متن خوانی معصومه حسینی و فرید شمس