لحظه به لحظه انتقال قلب سرباز میبدی به تهران با 2 هلیکوپتر و یک هواپیمای جت


قلب جوان میبدی مرگ مغزی بوسیله اورژانس هوایی به تهران منتقل شد. خانواده محمد زارع ده آبادی سرباز وظیفه ٢٠ ساله اهل و ساکن میبد که بر اثر تصادف در بیمارستان شهید دکتر رهنمون یزد بستری شده بود، پس از مرگ مغزی با اهداء اعضای آن مرحوم موافقت کردند.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها