فوران آتشفشان در جزیره استرومبولی ایتالیا 2019


استرومبولی یکی از فعالترین آتش فشان ها در جهان است که فوران های کوچک در آنجا هر چند دقیقه یک بار رخ می دهد. اما اکنون یک فوران ناگهانی آتشفشان ساکنان محل وگردشگران را وحشت زده #stromboli #استرومبولی

 ویدیوهای پیشنهادی