شاهنامه - بخش 23


شاهنامه خوانی در حضور استاد کاملی - گفتار اندر آفرینش شاهنامه