وحشت و هراسی که کامیونت در نپال ایجاد کرد


راننده کامیونت با از دست دادن کنترل این وسیله، ترس و وحشت زیادی برای مردم ایجاد کرد.

 ویدیوهای پیشنهادی