سد دولت آباد چناران


سد دولت آباد 60 کیلومتری مشهد در منطقه ی گردشگری دولت آباد ساخته شده است

 ویدیوهای پیشنهادی