گرمابه فرد تمیز


گرمابه فرد تمیز در مجاورت کوچه ای به همین نام در خیابان ولیعصر امیریه منطقه یازده تهران، قرار گرفته است. قدمت این گرمابه به 90 سال پیش باز می گردد.

 ویدیوهای پیشنهادی