وقتی حوصلتون سر میره اینکارو کنید


بد نبید/: کپی آزاد/: ولی اگه با منبع بزارید بهتره/: راستی تولد نامجونمو تبریک بگید بچم گناه داره/=