من علمدارم ........ علمدار


. . . او می بُریدُ منم میبریدم ... او از حسین ، سرِ من ، غیر از دلِ او . . . # آب هم شرمنده یه عباس شد ... # ب حسین اقتدار کنین ... . . # سلام بر حسین

 ویدیوهای پیشنهادی