چگونه استعداد خود را کشف کنیم؟


سجاد زمانی مدرس ان ال پی و کوچینگ فردی تکنیک های کشف توانایی و استعدادهای ذاتی و نحوه هدف گذاری را آموزش میدهد.

 ویدیوهای پیشنهادی