خوشحالی فرزند مسی از گل خوردن بارسلونا!


در جریان دیدار شب گذشته بارسلونا؛ تیاگو مسی فرزند کوچکتر لیونل روی گل هایی که بارسلونا دریافت میکرد خوشحالی شدیدی از خود بروز میداد که به موضوع جالب امروز تبدیل شد

 ویدیوهای پیشنهادی