جایگاه و وظایف وزیر دادگستری چیست؟


علیرضا آوایی در برنامه صبحگاهی سلام صبح بخیر به این سوال پاسخ میدهد.

 ویدیوهای پیشنهادی