اِلی، توله سگ کوچولویی که ادای زوزه کشیدن گرگها را در می آورد!


My pomeranian puppy Ellie was copying the wolf howl that was playing.

 ویدیوهای پیشنهادی