سارق مسلح با اسلحه خودش کشته شد


سارقی که قصد داشت با اسلحه، جایگاه‌دار را وادار به تحویل پول‌ها کند، جان خودش را از دست داد.

 ویدیوهای پیشنهادی