بچه گربه پرشین چینچیلا نر و ماده | (پتریزو) | 09124448229


پرشین یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین نژادهای گربه در جهان است . این گربه را در جهان با نام پرشین ( اشاره به نام تاریخی ایران در زبان خارجی ) میشناسند و امروز محبوبترین گربه در ایالات متحده به شمار میرود . نخستین اجداد گربه پرشین در سال 1620 توسط پیتر دلا وال از ایران به ایتالیا و توس نیکلاس کلود فابری دوپیرس از ترکیه به فرانسه برده شد .