ادامه تیراندازی در ساختمان مجلس - خانه -


2 تن از مهاجمان در یکی از طبقات مجلس در محاصره نیروهای انتظامی و امنیتی هستند

 ویدیوهای پیشنهادی