فیلم سخنرانی مهنس جلال ایری:از شما مردم میخواهم که فعل خواستن را صرف کنید و مطالبه کنید که چراوقتی در دستانشان قدرت داشتند چرا تلاش نکردند که


بررسی جنجالی ترین فیلم سخنرانی مهندس جلال ایری در انتخابات مجلس نهم حوزه غرب استان گلستان در شهر سیمین شهر محله قارقی      حتما این سخنراین رو گوش کنید و از دستش ندهید.واقعا سخنرانی کوبنده است و الان حقیقت دارد. گویی از اینده خبر داشته است.این سخنرانی هشت سال پیش است(انتخابات مجلس نهم در غرب استان گلستان) و با گذشت زمان حقیقت یافته است و الان مردم گفته های مهندس جلال ایری رو لمس میکنند..پس حتما گوش کنید و از دست ندهید.

 ویدیوهای پیشنهادی