مصاحبه با یک روستایی با مدرک دکتری کارآفرینی


یک روستایی با تحصیلات عالیه و دکتری کارآفرینی که برای تعداد زیادی از روستاییان ایجاد اشتغال کرده و نظر جالبی در خصوص کارمندی و کسانی دارد که فقط به دنبال استخدام هستند.

 ویدیوهای پیشنهادی