بررسی واقعه غدیر خم - یاسین قاسمی


بررسی واقعه غدیر خم از منظر حدیث ، عقل و منطق ... آیا در غدیر خم پیامبر برای خود جانشین انتخاب کرد؟ آیا در قرآن آیه ولایت داریم؟ پادکست: یاسین قاسمی بجد

 ویدیوهای پیشنهادی