لحظه سرقت گوشی در محل کار - مراقب وسایل خود در محل کار باشید