کلیپ عاشقانه شاد امام زمان با آهنگ تمامِ ناتمام


تکان کهکشان نشانه از تو دارد! زمان بدون تو سرِ گذر ندارد ... جهان به اعتبار ِ خنده تو زیباست ...بیا تمامِ ناتمامِ ما همینجاست!

 ویدیوهای پیشنهادی