تقدیمی واسه اجی زهرا


دوست دارم اجی زهرت خیلی دوست دارم تو بهترین اجی و دوست دنیایی بازم برات تقدیمی میزارم عشقم❤❤❤❤