قضیه چشم من ×ت


خب نسیم و من خیلی باهم صمیمی بودیم و باهم ۶ سال دوست بودیم تا وقتی که یه دانش اموز جدید اومد کلاسمون...نسیم با اون دوست شد و کم کم منو فراموش کرد منم بهش گفتم بیا دوباره باهم صمیمی بشیم ولی...گفت من با اشغالی مثل تو صمیمی نمیشم پس دیگه نیا جلوم عوضی...من ۲ روز پیش تو کتابخونه دیدمش و این اتفاقا افتادن.... ها راستی...بچه ها چون من چشمم زخمی شده به این دلیل نمیاد که شما هم اسکی برین از من ؛)