خروج


چرا ارتش آمریکا وارد جنگ سوریه شد و چرا بعد از مدتی از آن منطقه خارج شد ...