فیلم تصادف شدید پراید و پژو تبریز


برخورد شدید پراید و پژو در اثر عدم رعایت تایم عبوری و حواس پرتی راننده در تقاطع ارتش تبریز.

 ویدیوهای پیشنهادی