جک بامزه ی انگلیسی همراه با تلفظ و معنی


خانمی دزدیده میشه و آدمربا انگشت قطع شده ی خانمه رو برای درخواست پول؛ برای شوهرش می فرسته. شوهره پاسخ میده: من به شواهد بیشتری احتیاج دارم، برای اطمینان، سرش رو الان برام بفرست.

 ویدیوهای پیشنهادی