برای عید غدیر کار کنیم


به اندازه خودت برای تبلیغ غدیر کار کن.دشمن برای حذف هیچ حدیثی به اندازه غدیر تلاش نکرد...غدیر را جهانی می کنیم.

 ویدیوهای پیشنهادی