مولودی افغانستانی بنی فاطمه - سر کوه بلند فریاد کردم ، علی شیر خدا را یاد کردم


سر کوه بلند فریاد کردم ، علی شیر خدا را یاد کردم علی شیر خدا یا شاه مردان،دل نا شادمان را شاد گردان

 ویدیوهای پیشنهادی