سرنوشت یک کوالای یتیم !


تصویری که از دست گچ گرفته او منتشر شده، بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشته است