دریچه یک طرفه برداشت عسل


توی این ویدئو در مورد دریچه یک طرفه برداشت عسل صحبت کردم، اما چه کنم که حرف، حرف میاره! در نتیجه یه خرده در مورد چیزای دیگه مثل لزوم تغییر روش ها، استفاده از ابزار و برداشت عسل هم صحبت کردم.