ماجرای کودک آزاری در شبکه کودک پویا


نجات کودکان از دست تبلیغات‌ تلویزیونی. با قطع تبلیغات در شبکه پویا دست از کودک آزاری برداریم‌‌

 ویدیوهای پیشنهادی