پیشنهاد مجری درباره ماجرای حذف 4 صفر از پول ملی


آنچنان رونق اقتصادی ایجاد شده که هر خانواده باید ماهی 7 و نیم میلیون درآمد داشته باشد تا بتواند امرار معاش کند! پیشنهاد مجری درباره ماجرای حذف 4 صفر از پول ملی: کاش به جای حذف 4 صفر از پول 1 صفر از قیمت ها کم می کردند

 ویدیوهای پیشنهادی