حمایت بنیاد مستضعفان از اشتغال زنان


بنیاد مستضعفان در طرح توان افزایی شهرستان لنده از اشتغال زنان خانه دار حمایت می کند.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها