بازداش نوچه مسیح علینژاد


فرد بی حجابی که از آمر به معروف فیلم گرفته و برای رسانه های دشمن ارسال کرده بود. ساعتی پس از انتشار فیلم با وصول گزارش مردمی به سامانه دادسرای ارشاد وصدور دستور قضایی توسط مامورین شناسایی وبازداشت شد کار خوبیه برای مقابله با هنجارشکنانی که از اجرا نشدن این قانون سوءاستفاده میکردند.....

 ویدیوهای پیشنهادی