کار زیبای لاکازت در برخورد با یک کودک نابینا


بازیکن آرسنال آرزوی کودک نابینا را که دیدن و حس کردن او بود، برآورده کرد

 ویدیوهای پیشنهادی