انتقاد نماینده مجلس زهرا سعیدی از عدم برخورد با محتکرین مسکن


انتقاد زهرا سعیدی به عدم برخورد با کسانی که به نوعی محتکر حساب میشوند اما... ...

 ویدیوهای پیشنهادی