انتقاد نماینده مجلس از عدم برخورد با محتکرین مسکن


انتقاد زهرا سعیدی به عدم برخورد با کسانی که به نوعی محتکر حساب میشوند اما...

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها