ربودن نوزاد توسط زن غریبه در بیمارستان


این زن ۲۲ ساله پس از ربودن این نوزاد دختر از بیمارستانی در جنوب استان ژمبیل در قزاقستان با انداختن آن در یک ساک‌دستی موفق به خارج کردن آن از بیمارستان شد. او که هویتش "آسل" اعلام شده است در حال معامله و فروش نوزاد بود که توسط پلیس این کشور دستگیر شد. بنا به گفته پلیس هنگامی که ماما برای جواب دادن تلفن در بخش، از اتاق خارج شده بود این زن وارد اتاق نوزاد شد و او را ربود. ماما پس از بازگشت به اتاق متوجه مفقود شدن نوزاد شد و بلافاصله با پلیس تماس گرفت.

 ویدیوهای پیشنهادی