سومین جلسه دادگاه متهمان گوشت تنظیم بازار


آخرین دادگاه متهمان مشارکت در اخلال و توزیع گوشت وارداتی در بازار آزاد امروز به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد

 ویدیوهای پیشنهادی