سلطان زمین خواری ایران را بشناسید


مردی که در خانه مستاجری زندگی می کرد، بعد از رسیدن به قدرت توانست 44 هزار سند مالکیت را به نام خود بزند.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها