قبیله ای که در حال حاضر، در عصر سنگ زندگی میکند


باسلام در این برنامه، یکی از آخرین قبایلی که در عصر سنگ زندگی دارند، را به معرفی گرفته ام، امیدوارم از تماشای آن لذت برده، با دوستان تان شریک سازید، لایک وکمنت را فرامومش نکنید.

 ویدیوهای پیشنهادی